Klauzula informacyjna w sprawie Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , która obowiązuje od dnia 25.05.2018 – określane jako RODO .

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PTH Francepol Sp. z o.o. z siedzibą w 66-002 Zielonej Górze ul. Stary Kisielin- Zatorze 9 . Dane do kontaktu :

- e-mail : rodo(at)francepol.com.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :

- zawarcia i realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy , przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu

-  windykacji i ewentualnej odsprzedaży długów podmiotom zawodowo trudniącym się windykowaniem należności

- oferowania Państwu naszych produktów , przez okres wzajemnej współpracy

- archiwalnym , dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy.

3. Podanie danych jest dobrowolne , ale brak ich przekazania wiąże się z niemożliwością realizacji umowy .

4. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do :   

- dostępu do treści swoich danych

- otrzymania kopii swoich danych

- sprostowania swoich danych

- usunięcia swoich danych

- ograniczenia przetwarzania swoich danych

- do przeniesienia swoich danych

- wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie .

5. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom .

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.